Fabriekskwartier respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Onze website biedt op een aantal plaatsen de mogelijkheid tot interactie. Zo kun je je aanmelden voor een nieuwsbrief of een (digitaal) formulier invullen. De gegevens die je hierbij verstrekt zullen uitsluitend worden gebruikt om aan je verzoek te voldoen en niet voor andere doeleinden. Je gegevens zullen niet zonder jouw toestemming aan derden worden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van je verzoek.

Hoe beschermen we je persoonlijke informatie?

We nemen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te beschermen en we beschermen je persoonsgegevens tegen ongewild verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging en ongewilde of ongeoorloofde vernietiging, een en ander conform de toepasselijke wet – en regelgeving.

Je rechten m.b.t. de bescherming van uw persoonlijke informatie

Op grond van de toepasselijke wet – en regelgeving heb je het recht:

  • op informatie en inzage van je persoonsgegevens;
  • op verbetering van je persoonsgegevens;
  • op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden’);
  • op beperking van de verwerking;
  • van bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens (‘het recht op verzet’);
  • je persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere (verwerkers)verantwoordelijke (te doen) overdragen.

Voor meer informatie over deze rechten, en de omstandigheden waaronder je deze rechten kunt uitoefenen, in het bijzonder jouw recht op verzet, klik hier.
Indien je gebruik wenst te maken van (één van jouw) hiervoor genoemde rechten, verzoeken wij je het formulier ‘verzoek rechten van betrokkenen’, volledig in te vullen en te verzenden naar info@fabriekskwartier.nl 
Tot slot heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons, die kun je bereiken door hier te klikken.